1820890-96-7

5-[[2-(2-carboxyethoxy)-1,1-bis[(2-carboxyethoxy)methyl]ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid-1-(phenylmethyl)ester